เอกสารการร่วมลงนาม ร่วมทุนกับ Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน   ท่านลูกค้า

 

เมื่อวันที่   14   กุมภาพันธ์   2565  ทาง  บริษัท  ยนต์ตระการเครื่องจักรกล  จำกัด   ได้มีพิธีการร่วมลงนาม  ร่วมทุนกับ  Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.   ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า   ภายใต้ยี่ห้อ  LIUGONG   ได้มีความร่วมมือกันหลายๆ  ด้าน  ที่สามาถให้บริการลูกค้าภายในประเทศไทยได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาทิเช่น  การให้บริการด้านสินเชื่อ  การขาย  การบริการซ่อมบำรุง  การเผยพร่รายละเอียดสินค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิสามารถทำตลาดในประเทศไทยทั้งหมดเพียงผู้เดียวเท่านั้น

มีการเชื่อมต่อข้อมูล     เว็ปไซต์ผู้ผลิต      (www.liugong.com)      เว็ปไซต์ผู้ดูแลภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก  (https://apac.liugong.com/th/)    เว็ปไซต์ผู้ร่วมทุนในประเทศไทย  (www.ytk.co.th)        ให้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ  ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  และเป็นภาษาไทยที่สามารถตรวจสอบ  และดาวน์โหลดได้สะดวก

ฉะนั้น  รายละเอียดต่างๆ  สามารถดาวน์โหลดในเว็ปไซต์  www.ytk.co.th  เปรียบเสมือนข้อมูลของผู้ผลิต  ภายใต้มาตรฐานผู้ผลิต  ที่อนุญาติให้ดำเนินการภายใต้ผู้ผลิต  และมีสิทธิการตลาดภายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

 

บริษัท   ยนต์ตระการเครื่องจักรกล   จำกัด

(  นายกิตติชัย   พฤฒิธาดา  )

กรรมการผู้จัดการ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิกที่นี่<<

 

บทความที่น่าสนใจ

Top