สำหรับรถขุดขนาด 1.2-35 ตัน
นำ้หนัก 92-2,557 kg.
สำหรับรถขุดขนาด 0.7-60 ตัน
นำ้หนัก 76-3950 kg.
สำหรับรถขุดขนาด 18-26 ตัน
น้ำหนัก 1,680-1,780 kg.
สำหรับรถขุดขนาด 3-100 ตัน
น้ำหนัก 275-5,630 kg.
สำหรับรถขุดขนาด 20-50 ตัน
นำ้หนัก 1.7-2.2 ton
สำหรับรถขุด 1.5-30 ตัน
นำ้หนัก 23-550 kg.
Top