สำหรับรถขุด 1.5-30 ตัน
นำ้หนัก 23-550 kg.
สำหรับรถขุด 20-50 ตัน
นำ้หนัก 1.7-2.2 ton
สำหรับรถขุด 3-100 ตัน
นำ้หนัก 275-5,630 kg.
สำหรับรถขุด 18-26 ตัน
น้ำหนักรถ 1,680-1,780 kg.
สำหรับรถขุด 1.2-35 ตัน
นำ้หนัก 92-2,557 kg.
Top