สำหรับรถขุดขนาด 1.2-35 ตัน
นำ้หนัก 92-2,557 kg.
สำหรับรถขุดขนาด 0.7-60 ตัน
นำ้หนัก 76-3950 kg.
สำหรับรถขุดขนาด 18-26 ตัน
น้ำหนัก 1,680-1,780 kg.
Top