น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 12,200 kg
แรงม้าสูงสุด 158 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 30/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 20,000 kg
แรงม้าสูงสุด 190 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 28/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 26,000 kg
แรงม้าสูงสุด 237 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 28/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16,000 kg
แรงม้าสูงสุด 130 hp
น้ำหนักลงต่อล้อ 1778 kg
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 8300 kg
แรงม้าสูงสุด 101 hp
ความจุบุ้งกี๋ตัก/ขุด 1.0/0.2 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 8400 kg
แรงม้าสูงสุด 94 hp
ความจุบุ้งกี๋ตัก/ขุด 1.0/0.2 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 17000 kg
แรงม้าสูงสุด 176 hp
ขนาดของใบมีด 4.5 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16800 kg
แรงม้าสูงสุด 176 hp
ขนาดของใบมีด 4.5 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 18500 kg
แรงม้าสูงสุด 176hp
ขนาดของใบมีด 3.8 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 24540 kg
แรงม้าสูงสุด 240 hp
ขนาดของใบมีด 7.8 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 5400-5800 kg
แรงม้าสูงสุด 88 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.0-1.2 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 10300-11500 kg
แรงม้าสูงสุด 123-132 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.8-3.0 m³
Top