ขณะปฏิบัติงาน 14600 kg
แรงม้าสูงสุด 130 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.36-0.58 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 21,500 kg
แรงม้าสูงสุด 150 -166 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 1.0 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 37,000 / 40,000 kg
แรงม้าสูงสุด 166 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.5 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 22,570 kg
แรงม้าสูงสุด 150-166 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 1.2 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 23,850 kg
แรงม้าสูงสุด 150 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.45 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 35000-35400 kg
แรงม้าสูงสุด 286-328 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 1.6-1.9 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 40,900-51,000 kg
แรงม้าสูงสุด 280-298 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 3.2 m³
Top